biokube.be

Welkom

BioKube: kleinschalige waterzuiveringssystemen

Proper water ...
Proper water ...

BioKube is een waterzuiveringssysteem voor de zuivering van alle biologisch afbreekbare afvalwaters.  Afvalwater afkomstig van woningen, landbouwbedrijven, restaurants, zelfverwerkers, campings, ... kan gezuiverd worden met de BioKube.

 

Dit Deense systeem is speciaal ontwikkeld om gegarandeerd zuiver water te krijgen.  In Europa werden reeds meer dan 2500 BIoKube systemen geplaatst.  Van de kleine systemen voor de zuivering van het afvalwater van 1 gezin tot systemen die het afvalwater van gehele dorpen zuiveren. 

 

Het systeem heeft het Europese keurmerk CE 12566-3 en wij zijn momenteel bezig met het papierwerk voor het verkrijgen van de BENOR (gelijkaardig aan KIWA).  Indien u afvalwater moet zuiveren aarzel dan niet en neem vandaag nog contact op met WELL, de verdeler voor BioKube in de Benelux. 

 

WELL bekijkt samen met u welk systeem u nodig heeft, levert u de nodige stukken en kan indien nodig instaan voor de aanleg.  Wenst u met uw eigen aannemer te werken of u wenst als overheid de aanleg uit te besteden, dan helpt WELL uw aannemer met de nodige instructies en handleidingen.  Eens opgestart kan WELL instaan voor het jaarlijks onderhoud van uw waterzuivering en de bijstand bij problemen.

 

Voor meer informatie kan u ook terecht op volgende websites:

www.wellmilieuadvies.be

www.biokube.com (engelstalig)

www.biocube.be (franstalig)

 

WELL biedt naast de genoemde waterzuiveringen eveneens duurzame energieoplossingen aan.  Ons gamma bevat zonnepanelen, kleine windmolens en kleine biogasinstallaties.  Informeer u!

 

Meer uitleg over waterzuivering in het algemeen vindt u hieronder:

 


 

 

Waarom waterzuivering van afvalwater?

Om te leven en te werken hebben wij water nodig.  Water om ons te wassen, te voeden, om onze kleren proper te maken, om onze keukengerei te reinigen, om onze toiletten te spoelen, ….  Per bewoner verbruiken wij ongeveer 120 liter water per dag.  Eens het water gebruikt, proberen we het zo snel mogelijk als afvalwater af te voeren.  Via grachten en beken voeren we het afvalwater weg van onze woningen.  Vroeger en in weinig bebouwde omgevingen waren de beken en grachten in staat om de vervuiling te verwijderen en het water terug proper te maken.  De bacteriën die leven in het water van grachten, beken en rivieren breken de vervuiling af tot eenvoudige, natuurlijke elementen.

Door het verbruik van meer water en door meer bewoners op dezelfde oppervlakten, zijn de bestaande grachten en beken niet meer in staat om de vervuiling op te ruimen.  Het leven in grachten en beken ging dood en rivieren werden vervuild door het vervuilde water van de grachten en beken.

Indien wij terug propere rivieren willen zullen we het afvalwater moeten zuiveren vooraleer het te lozen in onze grachten en beken.  De voorbije jaren werden daarom door de overheid grote inspanningen geleverd om het afvalwater te zuiveren.  Het huishoudelijk afvalwater van de grote steden en gemeenten wordt via rioleringen verzameld en afgevoerd naar grote waterzuiveringsinstallaties (rwzi), in Vlaanderen meestal uitgebaat door Aquafin.  Voor de kleinere lozingen dienen de gemeenten of de burgers zelf voor zuiveringen te zorgen.  Hiervoor kunnen iba’s of kwzi’s gebruikt worden.  In Vlaanderen wordt de verplichting om te zuiveren in veel gevallen overgenomen door intercommunales (Infrax, Igemo, ...) of door drinkwatermaatschappijen (TMVW, Pidpa, Aquafin,…)

 

Hoe kan huishoudelijk afvalwater gezuiverd worden?

Wat zit er in huishoudelijk afvalwater?

Stoffen die zuurstof verbruiken: Organische verbindingen zoals eiwitten, koolhydraten en vetten. Via uitwerpselen, etensresten en schoonmaakproducten komen deze in het afvalwater terecht.

Voedingsstoffen of nutriënten: Stikstof en fosfaat komen voor in fecaliën, in kuisproducten en in zepen.  Via ons afvalwater kunnen ze in het milieu terechtkomen en daar eutrofiëring veroorzaken  

Zware metalen en organische microverontreinigingen: Schadelijke producten bevuilen het afvalwater met zware metalen en organische microverontreinigingen. Hun aandeel in het huishoudelijk afvalwater is eerder beperkt.

 

Hoe kunnen we het afvalwater verzamelen?

Al bij aanvang worden het huishoudelijke afvalwater en regenwater zoveel mogelijk gescheiden. Via collectoren of verzamelriolen wordt het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie geleid.

Vroeger werden vooral ‘gemengde rioleringsstelsels’ aangelegd. Hierbij werden zowel het afvalwater als het regenwater gemengd. Probleem is hier dat door het regenwater het afvalwater wordt verdund. Voor een optimale behandeling van het afvalwater moet dit zo geconcentreerd mogelijk zijn. Bij zware en / of aanhoudende regen bestaat het risico dat de riolering het debiet niet aankan en dat ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt.

Gescheiden rioleringsstelsels hebben nu de voorkeur. Bij dit systeem komt het regenwater of hemelwater niet meer in de riolering terecht. Om wateroverlast te vermijden en het grondwaterpeil in stand te houden, wordt het regenwater via infiltratie of insijpeling in de bodem gebracht of via grachten gecontroleerd afgevoerd.

 

Hoe gaan we het afvalwater zuiveren?

Om een goed werkende zuiveringsinstallatie te bekomen, dient er eerst goed gedimensioneerd te worden.  Om te weten hoe groot een installatie is en hoeveel water ze kan zuiveren, zijn er een aantal afspraken gemaakt.

 

In ons land wordt gerekend met 150l afvalwater per dag per persoon.  De hoeveelheid zuurstof die per persoon per dag nodig is om het afvalwater van die persoon te zuiveren werd bepaald op 60 gram.  Die hoeveelheid wordt uitgedrukt als Biologische zuurstofvraag of BZV (de Engelse vertaling BOD wordt meer gebruikt dan de term BZV).  Soms wordt de vervuiling aangeduid met de Chemische zuurstofvraag of CZV (COD).  CZV ligt hoger dan BZV maar de verhouding tussen beide is nagenoeg constant.

Het afvalwater van 1 persoon met een normale vervuilingsgraad van 60 gram BZV wordt aangeduid als 1 inwonersequivalent of 1 ie.  Een gezin van 5 personen komt overeen met 5 ie.  Een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie die het afvalwater van dit gezin zuivert is een installatie van 5 ie.

 

Waterzuivering stap voor stap

 

Elke waterzuivering bestaat uit 3 stappen.  De primaire, secundaire en tertiaire zuivering.  Elke afvalwaterzuivering of het nu om actief slib, slib op drager, rietvelden of biofilters gaat, bevat deze drie stappen al zijn ze niet altijd even duidelijk te onderscheiden.

 

De primaire zuivering is de voorzuivering en bestaat meestal uit een mechanische zuivering: zandvang, vetvang, voorbezinktank, septiek of septische tank, …  In alle gevallen worden bezinkbare en/of drijvende bestanddelen van het afvalwater tegengehouden.  De primaire zuivering zorgt ervoor dat het afvalwater in hapklare brokken wordt aangeboden aan de bacteriën of micro-organismen in de secundaire zuivering.

 

In de secundaire zuivering wordt het afvalwater in contact gebracht met bacteriën en zuurstof.  De bacteriën gaan net zoals ze doen en deden in de beken en grachten de vervuiling uit het water verwijderen.  Waterzuiveringsinstallaties verschillen in de manier waarop ze het contact maken tussen bacteriën, zuurstof en afvalwater.

Bij een actief slib systeem zweven de bacteriën rond in het afvalwater en wordt zuurstof langs onderen toegediend.  Dit systeem kan heel vuil water aan maar de bacteriën zijn weinig beschermd tegen wisselingen in hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwater. 

Bij een belucht vast bed houden de bacteriën zich vast aan een dragermateriaal waardoor ze niet kunnen wegspoelen of naar de bodem zakken.

Bij een biofilter wordt het water over het dragermateriaal met de bacteriën gepompt.  Zuurstof wordt door het pompen opgenomen in het afvalwater.

Bij een rietveld zorgen de planten en het insijpelende water voor de zuurstof.  De bacteriën bevinden zich op de zand- en grindkorrels.

 

In de tertiaire zuivering wordt het secundaire slib, het slib dat gevormd wordt door de bacteriën, afgescheiden en worden stikstof en fosfaat verwijderd (nutriëntverwijdering).

 

Eens het afvalwater op deze manier behandeld is in een installatie die voldoende groot is, kan het water geloosd worden en bij sommige installaties zelf hergebruikt worden.  Drinkbaar is het nog niet.  Afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn niet gemaakt voor het verwijderen van ziektekiemen.

De keuze voor een bepaald systeem hangt af van een aantal factoren. 

Grootte: grotere stromen afvalwater worden best met intensievere waterzuiveringssystemen aangelegd.  Hoe groter het volume water te zuiveren hoe groter de benodigde oppervlakte.  Om het afvalwater van 100 ie te zuiveren, is een rietveld nodig van meer dan 300 m², met een belucht vast bed is slechts een oppervlakte van 30 m².

Complexiteit: hoe intensiever een systeem, hoe meer sturing en hoe meer techniek om de hoek komt kijken.  Een rietveld werkt enkel met 1 of 2 vuilwaterpompen.  Bij actief slib systemen zijn er beluchters, pompen, sturingen…

Onderhoud: Een rietveld is eenvoudig zelf te onderhouden.  Andere systemen zijn moeilijker zelf te onderhouden.

Kostprijs: intensieve systemen zoals een belucht vast bed worden in grote aantallen geproduceerd waardoor ze relatief goedkoop zijn.  Rietvelden worden altijd ter plaatse gemaakt waardoor er veel (dure) arbeid nodig is.

 

WELL milieuadvies verdeelt, verkoopt en plaats waterzuiveringssystemen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater.  Zowel rietvelden als de intensieve systemen van BioKube worden verkocht.  Bezoek de websites wellmilieuadvies.be of biokube.be voor meer informatie.

 

 

biokube__werking__hoge_resolutie_2.pdf